Sylabus předmětu E15-200L-B - Pokročilý stupeň (FJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-200L-B
Názov predmetu: Pokročilý stupeň (FJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety: Pokročilý stupeň (FJ) alebo teraz Pokročilý stupeň (FJ)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test(80%). Prezentácie (20%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný prečítať a napísať jednoduchý text na témy, ktoré sú mu známe a vyjadriť vlastný názor na vybranú tému.
Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Pécheur, j. - Costanzo, E. - Molinié, M.: Campus 3 méthode de français. Paris: CLE international, 2004. 176 s. ISBN 9782090332452
PRÍDAVKOVÁ, V. Francúzsky jazyk 2. diel. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 118 s. ISBN 80-8069-604-7 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
francúzsky jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Viera Prídavková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Eva Matušeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: