Sylabus předmětu E15-201L-B - Pokročilý stupeň (NJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-201L-B
Názov predmetu:
Pokročilý stupeň (NJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test(80%). Prezentácie (20%)
Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný prečítať a napísať jednoduchý text na témy, ktoré sú mu známe a vyjadriť vlastný názor na vybranú tému.

Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Becker, J. 2017. Pluspunkte Beruf - Deutsch am Arbeitsplatz. Berlin: Cornelsen Verlag.
Dallapiazza, R.-M. a kol.: Tangram aktuell/2/2. Ismaning: Hueberverlag 2005. ISBN 978-3-19-001802-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

A
BCDEFX
45,5 %
9,1 %18,2 %
9,1 %
18,1 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Grežová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 2. 2020
Schválil:
Mgr. Eva Matušeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 04. 02. 2020.

Typ výstupu: