Course syllabus E15-202L-B - Pokročilý stupeň (RJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-202L-B
Názov predmetu: Pokročilý stupeň (RJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety:
Pokročilý stupeň (RJ) alebo teraz Pokročilý stupeň (RJ)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test(80%). Prezentácie (20%).

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný prečítať a napísať jednoduchý text na témy, ktoré sú mu známe a vyjadriť vlastný názor na vybranú tému.

Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej reči, písomný prejav s osobitných zreteľom na odbornú komunikáciu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gálová, V. - Rohaľová, E. Ruský jazyk pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita vo Vydavateľstve SPU, 2007. 153 s. ISBN 978-80-8069-954-3 (pre ext.formu)
Jelínek, S. a iní: Raduga po-novomu 3 pracovní sešit. Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2011, 40 s. ISBN 978-80-7238-773-1
Jelínek, S. a iní: Raduga po-novomu 3 učebnice ruštiny. Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2011, 128 s. ISBN 978-80-7238-772-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A
B
C
DEFX
0 %
60,0 %
0 %
40,0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
Mgr. Eva Matušeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: