Sylabus předmětu E15-216L-B - Pokročilý stupeň (slovenský jazyk) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-216L-B
Názov predmetu:
Pokročilý stupeň (slovenský jazyk)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety:
Pokročilý stupeň (slovenský jazyk) alebo teraz Pokročilý stupeň (slovenský jazyk)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test(80%). Prezentácie (20%)
Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný prečítať a napísať jednoduchý text na témy, ktoré sú mu známe a vyjadriť vlastný názor na vybranú tému.
Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gabríková, A. a kol.: Krížom krážom Slovenčina B2. Bratislava: SAS, 2014
Koliová, J. a kol.: Učebný materiál pre letný kurz slovenského jazyka. Bratislava: ÚJOP, 2002.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Pracovný jazyk je slovenčina
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A
BC
D
E
FX
70,8 %
29,2 %
0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Viera Prídavková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Eva Matušeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: