Sylabus předmětu E15-203L-B - Pokročilý stupeň (ŠJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-203L-B
Názov predmetu:
Pokročilý stupeň (ŠJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test(80%). Prezentácie (20%).

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX

Výsledky vzdelávania:
Zdokonaľovanie rečových zručností a zvyšovanie komunikatívnej kompetencie v cudzom jazyku.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný prečítať a napísať jednoduchý text na témy, ktoré sú mu známe a vyjadriť vlastný názor na vybranú tému.

Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si jednotlivých rečových zručností v danom jazyku: čítanie a počúvanie s porozumením, ústny prejav vyúsťujúci do samostatnej monologickej a dialogickej reči, písomný prejav s osobitným zreteľom na odbornú komunikáciu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
LENGHARDTOVÁ, J. 2005. Conversación española – Španielska konverzácia. Bratislava: SPN Mladé letá, 2005. 279 s. ISBN 80-1000-838-9.
LENGHARDTOVÁ, J. 2008. Španielčina 1, 2. Bratislava: SPN Mladé letá, 2008. 228+332 s. ISBN 978-80-10-01354-8.
VRBOVÁ, J. 2000. Španielčina : Konverzačné texty - Gramatika - Cvičenia : Pokročilý stupeň. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 204 s. ISBN 80-7137-738-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: španielsky jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Jana Vrbová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
Mgr. Eva Matušeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: