Sylabus předmětu E15-182L-B - Ruský jazyk D (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-182L-B
Názov predmetu:
Ruský jazyk D
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety:
Ruský jazyk C alebo teraz Ruský jazyk C
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (50%),ústna skúška (50%).

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu si osvojí zásady interkultúrnej komunikácie, zdokonalí si písomný a ústny prejav a čítanie s porozumením.
Stručná osnova predmetu:
Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti krajiny cieľového jazyka. Prehlbovanie gramatiky, zručnosti čítania s porozumením a samostatného ústneho prejavu na vybrané témy
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Aktuálny rozmnožovaný materiál.
BELYNTSEVA,O. – JANEK, A. Učebnice současné ruštiny /Учебник современного русского языка / 1.díl + MP3. Brno: Computer Press, 2011, 554 s. ISBN 978-80-251-2442-0
Fozikoš, A. - Reiterová, T.: Reálie rusky hovoriacich krajín. Fraus 2004.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A
BC
D
EFX
29,2 %20,8 %41,7 %8,3 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: