Sylabus predmetu 921E502L - Seminár k diplomovej práci (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
921E502L
Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 1
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
Úlohou seminára k diplomovej špecializácii je usmerňovať študentov pri vypracovávaní diplomovej práce. Študenti po preštudovaní odbornej literatúry doporučenej odborným vedúcim diplomovej práce vypracujú metodiku. Vyberú vhodný podnikateľský subjekt, z ktorého budú získavať podkladové údaje. Získané podklady a informácie spracujú, vyhodnotia, vytriedia a použijú do príslušnej časti diplomovej práce. pri tejto činnosti využívajú konzultácie, odporúčania a rady odborného vedúceho diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa vybranej témy a odporúčaní školiteľa

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3165

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: