Sylabus předmětu E15-0039-I - Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0039-I
Názov predmetu:
Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 2. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca a iné.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať poznatky o ochrane spotrebiteľa o postavení spotrebiteľa v ekonomike, o dopadoch jeho rozhodnutí na výrobnú sféru, obchod a životné prostredie. Ďalšie poznatky sú orientované na získavanie spotrebiteľských informácií a systém spotrebiteľského vzdelávania. Študent po absolvovaní predmetu dokáže na základe teórií spotrebiteľského správania vytvárať ekonomické a marketingové stratégie, vychádzajúce z aplikácie výskumných metód.
Stručná osnova predmetu:
Spotrebiteľská politika a teórie, teórie obchodu, súvislosti agrárnej, obchodnej a spotrebiteľskej politiky, ochrana spotrebiteľa a jeho výchova, vzdelávanie, spotrebiteľské poradenstvo a informácie, spotrebiteľ v EÚ, spotrebiteľ a environmentálne prostredie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SERENČÉŠ, R. -- LAZORČÁKOVÁ, E. Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-552-1744-4.

Odporúčaná:
Frank R. Kardes (2002), Consumer Behavior and Managerial Decision Making, 2nd ed., Prentice Hall, ISBN-13: 978-0130916020
Schiffman, G.Leon – Kanuk, L. Leslie -Wisenblit, Joseph (2010) Consumer behavior, 10th. ed., Pearson Prentice Hall, ISBN 978-0-13-700670-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 629

ABC
D
EFX
27,0 %
17,3 %
21,5 %
12,9 %
21,3 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Ema Lazorčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: