Sylabus predmetu E15-0082-I - Strategický manažment (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0082-I
Názov predmetu:
Strategický manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka (40 bodov) a po skončení semestra záverečná písomná skúška (60 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 78 bodov, na hodnotenie D najmenej 71 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý nezíska viac ako 63 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu dokáže študent pochopiť podstatu tvorby a implementácie stratégie v podniku. Absolvent predmetu porozumie problematike procesu strategického manažmentu od stanovenia vízie a cieľov, cez výber stratégie až po jej implementáciu a následne dokáže nadobudnuté poznatky aplikovať v praxi. Po absolvovaní predmetu je študent schopný aplikovať v praxi analýzu interného a externého prostredia podniku, vytvoriť a vybrať vhodnú stratégiu na základe širokého spektra špecifických metód, zhodnotiť podnikové portfólio, určiť stratégiu na podnikovej, podnikateľskej a funkčnej úrovni. Zároveň by mal byť schopný strategicky myslieť a vedieť rozhodovať v strategických otázkach rozvoja podniku.
Stručná osnova predmetu:
Pojem stratégia a vývoj strategického manažmentu. Podstata a proces strategického manažmentu. Vízia, poslanie a ciele podniku. Analýza externého prostredia podniku. Analýza interného prostredia podniku. Strategická syntéza a výber stratégie. Podnikové stratégie. Riadenie a hodnotenie podnikového portfólia. Podnikateľské stratégie. Funkčné stratégie. Implementácia a kontrola stratégie.

Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAVOV, R. -- LANČARIČ, D. Strategický manažment. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 142 s. ISBN 978-80-552-1137-4.

Odporúčaná:
DAVID, F.R. Strategic Management: Concepts. Pearson Prentice Hall, 2007. 384 s. ISBN 9780131869554
G.HILL - CH.JONES. Theory of strategic management with cases. South Western Cengage Learning, 2010. 299 s. ISBN 9780538754415
HABERBERG, A. - RIEPLE, A. Strategic Management: Theory and Application. Oxford University Press, 2008. 822 s. ISBN 9780199216468
KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 664 s. ISBN 80-85605-45-7.
SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: Elita, 2009. 403 s. ISBN 978-80-89393-08-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa učí v slovenskom a anglickom jazyku
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 875

A
B
C
DE
FX
23,2 %
19,1 %
22,2 %17,4 %17,8 %
0,3 %
Vyučujúci :
Ing. Veronika Hrdá, MBA, PhD. (cvičiaci)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (prednášajúci)
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
8. 3. 2019
Schválil:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 03. 2019.

Typ výstupu: