Sylabus předmětu E15-204L-B - Stredne pokročilý stupeň (AJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-204L-B
Názov predmetu:
Stredne pokročilý stupeň (AJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška alebo prezentácia (20%).
Hodnotenie: 100-93%=A; 92-86%=B; 85-79%=C; 78-72%=D; 71-64%=E; 63-0%=FX
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a monologickej forme.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný v písomnom aj ústnom prejave komunikovať v cieľovom jazyku na jednoduché konverzačné témy.

Stručná osnova predmetu:
Precvičovanie a zdokonaľovanie ortografie, fonetiky a gramatiky. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Vicki Hollet, Norman Whitby: Lifestyle. Pre-intermediate. Coursebook

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 137

AB
C
D
E
FX
14,6 %13,1 %
19,0 %
19,7 %
32,8 %
0,8 %
Vyučujúci :
Ing. Milan Adamec (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil:
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: