Sylabus předmětu E15-207L-B - Stredne pokročilý stupeň (RJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-207L-B
Názov predmetu: Stredne pokročilý stupeň (RJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: Stredne pokročilý stupeň (RJ) alebo teraz Stredne pokročilý stupeň (RJ)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška (20%).
Hodnotenie: 100-93%=A; 92-86%=B; 85-79%=C; 78-72%=D; 71-64%=E; 63-0%=FX
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a monologickej forme.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný v písomnom aj ústnom prejave komunikovať v cieľovom jazyku na jednoduché konverzačné témy.

Stručná osnova predmetu:
Precvičovanie a zdokonaľovanie ortografie, fonetiky a gramatiky. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GÁLOVÁ, V. -- ROHAĽOVÁ, E. Ruský jazyk pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita vo Vydavateľstve SPU, 2007. 153 s. ISBN 978-80-8069-954-3 (pre ext.formu)
Jelínek, S. a iní: Raduga po-novomu 2 pracovný zošit. Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2011, 64 s. ISBN 9788072383856
Jelínek, S. a iní: Raduga po-novomu 2 učebnica ruštiny. Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2012, 128 s. ISBN 9788072383733

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABCDEFX
24,1 %48,3 %10,3 %17,3 %0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Stanislava Gálová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: