Sylabus predmetu E15-208L-B - Stredne pokročilý stupeň (ŠJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-208L-B
Názov predmetu: Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: Stredne pokročilý stupeň (ŠJ) alebo teraz Stredne pokročilý stupeň (ŠJ)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška (20%).
Hodnotenie: 100-93%=A; 92-86%=B; 85-79%=C; 78-72%=D; 71-64%=E; 63-0%=FXVýsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných prostriedkov a rečových zručností v dialogickej a monologickej forme.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný v písomnom aj ústnom prejave komunikovať v cieľovom jazyku na jednoduché konverzačné témy.

Stručná osnova predmetu:
Precvičovanie a zdokonaľovanie ortografie, fonetiky a gramatiky. Rozvoj systému slovnej zásoby všeobecného jazyka. Porozumenie ústneho a písomného prejavu všeobecného charakteru.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
LENGHARDTOVÁ, J. 2008. Španielčina 1, 2. Bratislava: SPN Mladé letá, 2008. 228+332 s. ISBN 978-80-10-01354-8.
VRBOVÁ, J. 2003. Španielsky jazyk : stredne pokročilý stupeň. 2. diel. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 171 s. ISBN 80-8069-182-7 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: španielsky jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

ABCDEFX
75,0 %8,3 %16,7 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jana Vrbová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Stanislava Gálová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: