Sylabus predmetu E15-184L-B - Španielsky jazyk B (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-184L-B
Názov predmetu: Španielsky jazyk B
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: Španielsky jazyk A alebo teraz Španielsky jazyk A
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (100%)

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie prečítanému textu, dokáže extrahovať špecifické informácie a jazykové prvky z prečítaného a počutého textu, dokáže aplikovať novú slovnú zásobu v diskusii na danú tému, dokáže analyzovať danú problematiku, dokáže identifikovať gramatické javy ako aj synonymá a antonymá v texte danej problematiky.
Stručná osnova predmetu:
Rozvíjanie jazykovej kompetencie zameranej na formu, význam a plynulosť ústnej a písomnej produkcie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
CASTRO, F. – MARÍN, F. – MORALES, R. 2011. Nuevo ven 2. Libro del alumno. Madrid: Editoial Edelsa, 2011. 192 s. ISBN 978-84-7711-842-8.
EDITORIAL EDINUMEN. 2008. Prisma B1 + B2 – Fusión – Nivel Intermedio – Alumno+CD. Madrid: Editorial Edinumen, 2008. 160 s. ISBN 978-84-9848-155-6.
LENGHARDTOVÁ, J. 2005. Conversación española. Bratislava: SPN, 2005. 279 s. ISBN 80-10008-38-9.
Trup, L.: Cvičebnica zo španielskej gramatiky. Bratislava Primo 1997.
VRBOVÁ, J. 2000. Španielčina: Konverzačné texty. Gramatika. Cvičenia. Nitra: SPU Nitra, 2000. 204 s. ISBN 80-7137-738-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: španielsky jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
0 %50,0 %50,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Jana Vrbová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: