Sylabus předmětu E15-186L-B - Španielsky jazyk D (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-186L-B
Názov predmetu:
Španielsky jazyk D
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester:
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
manažment podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
účtovníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1., 2.
Podmieňujúce predmety: Španielsky jazyk C alebo teraz Španielsky jazyk C
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (50%), ústna skúška (50%).

Hodnotenie: 93-100%=A; 86-92%=B; 79-85%=C; 72-78%=D; 64-71%=E; 0-63%=FX
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu si osvojí zásady interkultúrnej komunikácie, zdokonalí si písomný a ústny prejav a čítanie s porozumením.
Stručná osnova predmetu:
Medzikultúrna komunikácia, spoznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnosti krajiny cieľového jazyka. Prehlbovanie gramatiky, zručnosti čítania s porozumením a samostatného ústneho prejavu na vybrané témy

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BALEA, A – RAMOS, P. 2008. ¡Viva la Cultura! Nivel intermedio+CD. Madrid: enClave ELE, 2008. 192 s. ISBN 978-84-9694-220-2.
EDITORIAL EDINUMEN. 2008. Prisma B1 + B2 – Fusión – Nivel Intermedio – Alumno+CD. Madrid: Editorial Edelsa, 2008. 160 s. ISBN 978-84-9848-155-6.
QUESADA, S. 2012. España siglo XXI. Nueva edición actualizada y ampliada. Madrid: Editorial Edelsa, 2012. 106 s. ISBN 978-84-7711-992-0.
VRBOVÁ, J. 2000. España y los Españoles. Nitra: SPU Nitra, 2000. 96 s. ISBN 80-7137-685-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
španielsky jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Mgr. Katarína Klimentová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Jana Vrbová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
PhDr. Ľudmila Maďarová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: