Sylabus předmětu 222E283L - Základný stupeň (čínsky jazyk) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 222E283L
Názov predmetu: Základný stupeň (čínsky jazyk)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2., 3.
Podmieňujúce predmety: Základný stupeň (čínsky jazyk) alebo teraz Základný stupeň (čínsky jazyk)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, ústny test a prezentácie
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných jazykových zručností.
Absolvent predmetu rozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Dokáže sa jednoducho dohovoriť, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne.
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
• Wu Zhongwei: Súčasná čínština – pre začiatočníkov. SINOLINGUA Beijing 2010

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 124

ABCDEFX
47,6 %27,4 %12,1 %6,5 %6,4 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Su Yang (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Changhui Zhang (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: Mgr. Mária Fördösová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: