Sylabus předmětu E15-210L-B - Základný stupeň (NJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-210L-B
Názov predmetu: Základný stupeň (NJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: Základný stupeň (NJ) alebo teraz Základný stupeň (NJ)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška (20%).
Hodnotenie: 100-93%=A; 92-86%=B; 85-79%=C; 78-72%=D; 71-64%=E; 63-0%=FX

Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných jazykových zručností.
Užívateľ základov jazyka – A1.
Absolvent predmetu rozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Dokáže sa jednoducho dohovoriť, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne.Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných situáciách v cudzom jazyku.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dallapiazza, R.-M. a kol.: Tangram aktuell/1. Ismaning: Hueberverlag 2004. ISBN 978-3-19-001801-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

ABCDEFX
27,8 %26,4 %23,6 %12,5 %9,7 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Stanislava Gálová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Grežová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 28. 11. 2018
Schválil: Mgr. Mária Fördösová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 28. 11. 2018.

Typ výstupu: