Sylabus předmětu E15-211L-B - Základný stupeň (RJ) (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-211L-B
Názov predmetu: Základný stupeň (RJ)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: Základný stupeň (RJ) alebo teraz Základný stupeň (RJ)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z nasledujúcich častí: písomný test (80%), ústna skúška (20%).
Hodnotenie: 100-93%=A; 92-86%=B; 85-79%=C; 78-72%=D; 71-64%=E; 63-0%=FX

Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných jazykových zručností.
Užívateľ základov jazyka – A1.
Absolvent predmetu rozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Dokáže sa jednoducho dohovoriť, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje, hovorí pomaly a zreteľne.
Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných situáciách v cudzom jazyku.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Golovatina, V. - Valova,L. - Rykovská,M.: Tvoj šans A1, učebnice s integrovaným pracovním sešitem, Plzeň : Fraus, 2018 (1.vydanie), 168 s., ISBN 978-80-7489-423-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 130

ABCDEFX
27,7 %26,9 %13,8 %13,8 %17,8 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Mária Fördösová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: Mgr. Mária Fördösová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: