Sylabus predmetu E15-0083-B - Základy manažmentu (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0083-B
Názov predmetu:
Základy manažmentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca za 20 bodov a písomný test za 80 bodov. Pre získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E je potrebných získať najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov metódam racionálneho riešenia problémov spojených s procesmi plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly v organizačnej jednotke. Ďalej sa poslucháči oboznámia som spôsobmi komunikácie na pracovisku a so spôsobmi rozhodovania v manažmente. Po absolvovaní predmetu by mal dokázať absolvent identifikovať, analyzovať a aplikovať získané vedomosti pri riešení problémov podniku súvisiacich s manažérskymi funkciami.
Stručná osnova predmetu:
- Definícia, predmet a metódy manažmentu
- Vývoj manažmentu, manažérske školy, predstavitelia, ich teórie a prínosy
- Kybernetické základy manažmentu
- Teória organizácie
- Podnik v trhovej ekonomike a princípy manažmentu
- Rozhodovací proces
- Plánovanie ako fáza manažmentu
- Postavenie človeka v procese manažmentu
- Osobnosť manažéra, štýly vedenia, etiketa manažérskej práce
- Proces kontroly
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MALEJČÍK, A. Základy manažmentu. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 162 s. ISBN 978-80-552-0132-0.
KADLEČÍKOVÁ, M. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. -- MALEJČÍKOVÁ, A. -- MALEJČÍK, A. Základy manažmentu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 201 s. ISBN 978-80-552-0898-5.

Odporúčaná:
DONNELLY, J. H. -- GIBSON, J. I. -- IVANCEVICH, J. M. Management. 1. vyd. Praha : Grada, 1997. 824 s. ISBN 80-7169-422-3
WEIHRICH, H. -- KOONTZ, H. Management. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1993. s. ISBN 80-85605-45-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa učí v slovenskom a anglickom jazyku
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2349

A
B
C
D
E
FX
6,4 %
5,8 %
10,3 %
15,1 %
51,4 %
11,0 %
Vyučujúci :
Ing. Alexandra Filová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Veronika Hrdá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 25. 04. 2019.

Typ výstupu: