Sylabus predmetu E15-0063-B - Základy počítačových sietí (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0063-B
Názov predmetu:
Základy počítačových sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinný), 6. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 4. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
environmentálna ekonomika a manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 8 priebežných testov, čo bude tvoriť spolu 40% celkového hodnotenia. Ústna skúška bude pozostávať z 3 častí (z toho 2 teoretické otázky):
1. Počítačova sieť - technická časť (otázky sú tvorené z prednášok)
2. OS UNIX (otázky sú tvorené z prednášok,je možné použiť manuálové stránky)
3. Praktická časť (otázky sú tvorené zo zadaní na cvičenia, je možné použiť manuálové stránky)
Na ziskanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, hodnotenia C 79 bodov, hodnotenia D 72 bodov, hodnotenia E 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných teoretických znalostí z oblasti počítačových sietí, teoretických znalostí a praktických zručností pri pri práci s Internetom, elektronickou poštou a operačným systémom UNIX.
Študent po absolvovaní predmetu získa základné teoretické znalosti z oblasti počítačových sietí, a to najmä v oblasti sieťových technológií, topológie siete a použitia rôznych služieb a aplikácií, ktoré sieť v aplikačnej vrstve ponúka. Bude vedieť porovnať sieťové operačné systémy, a to najmä OS Windows a OS UNIX. Bude môcť aplikovať základy algoritmizácie z 1. ročníka pri tvorbe jednoduchých skriptov v OS UNIX bez použitia programovacieho jazyka. Úspešné absolvovanie predmetu dáva študentovi predpoklady na vytvorenie podkladov k základnému návrhu počítačovej siete na pracovisku, resp. návrhu jej inovácie. Tiež rozširuje manažérske znalosti a zručnosti, pomôže pri rozhodovacích procesoch týkajúcich sa počítačovej siete a jej využitia v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Základne pojmy. Rozdelenie počítačových sietí (PS). Typy sietí. Počítačová sieť na SPU. Aktívne prvky sietí. Architektúra PS. Protokoly. Bezpečnosť. Rozdiely medzi MS Windows a OS UNIX. Súborová štruktúra OS UNIX. Užívateľské prostredie (shell, príkazy, základy programovania v shelli - bez použitia programovacieho jazyka). Procesy a signály. Princípy tvorby hypertextových dokumentov.


Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÓTHOVÁ, D. -- PAVLOVÁ, A. -- KOŠŤÁL, L. Úvod do počítačových sietí a operačného systému UNIX: (Učebné texty). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 52 s. ISBN 80-7137-655-8.
HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- HALLOVÁ, M. -- ZÁHOREC, J. -- FANDEL, I. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- NEOMÁNI, J. Informatika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 155 s. ISBN 978-80-552-0678-3.
POPELKA, V. -- OKENKA, I. -- HENNYEYOVÁ, K. -- KORCOVÁ, Z. -- WENZLOVÁ, M. -- TÓTHOVÁ, D. Informačné a komunikačné technológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 150 s. ISBN 978-80-8069-925-3.
TÓTHOVÁ, D. -- KOŠŤÁL, L. -- STÝBLO, M. Služby počítačovej siete. In: Nevyhnutné znalosti a návyky pri práci na osobnom počítači pripojenom na počítačovú sieť. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-961-1.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- CHLEBEC, J. -- KORCOVÁ, Z. Škola mladého podnikateľa: 4. vzdelávací modul: Využitie IKT v tvorbe podnikateľských zámerov a v realizácii podnikania I. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 163 s. ISBN 80-8069-822-8.
TÓTHOVÁ, D. -- CHLEBEC, J. -- TÓTH, T. Tvorba hypertextových dokumentov: (Používateľská príručka). Nitra : VŠP, 1995. 22 s.
HENNYEYOVÁ, K. -- TÓTHOVÁ, D. -- OLÁHOVÁ, E. -- CHLEBEC, J. -- KORCOVÁ, Z. Využitie IKT v tvorbe podnikateľských zámerov a v realizácii podnikania. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 163 s. ISBN 80-8069-822-8.

Odporúčaná:
Domes Martin: Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2008. 246 str. ISBN: 9788025121603
Keršláger Milan, Horák Jaroslav: Počítačové sítě pro začínající správce. COMPUTER PRESS. 2011. 304 str. EAN: 9788025131763

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 176

A
B
C
DE
FX
27,3 %13,6 %23,9 %
23,3 %
11,9 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Eva Oláhová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil: RNDr. Darina Tóthová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: