Sylabus predmetu 222E279 - Základy slovenského jazyka pre cudzincov (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 222E279
Názov predmetu: Základy slovenského jazyka pre cudzincov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test a ústna skúška
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si základy slovenského jazyka potrebné pre každodennú komunikáciu v slovenskom prostredí.
Užívateľ základov jazyka – A1
Absolvent predmetu rozumie často používaným každodenným výrazom a základným frázam a podľa potreby ich aj dokáže používať. Dokáže sa jednoducho dohovoriť, pokiaľ človek, s ktorým komunikuje , hovorí pomaly a zreteľne.

Stručná osnova predmetu:
Osvojenie si grafiky, základov ortografie, fonetiky, gramatického aparátu a lexikálneho minima. Jednoduché ústne a písomné vyjadrovanie v každodenných životných situáciách v slovenskom jazyku.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Holíková a kol.: Dobrý deň, slovenčina
Ivoríková, Helena a kol.: Krížom - krážom. Slovenčina A1 + A2 Cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského 2009. 234 s.
Kamenárová, Renáta a kol.: Krížom - krážom. Slovenčina A1. Bratislava: Univerzita Komenského 2007. 190 s.
Užáková, M.- Vrbová, J.: Slovenský jazyk pre cudzincov úrovne A-1 (online kurz)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 270

ABCDEFX
66,7 %15,2 %11,5 %5,9 %0,7 %0 %
Vyučujúci : Mgr. Viera Prídavková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PhDr. Jana Vrbová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil: PhDr. Jana Vrbová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: