Sylabus predmetu A15-0232-B - Živočíšna produkcia pre výživu ľudí (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0232-B
Názov predmetu: Živočíšna produkcia pre výživu ľudí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 priebežnú písomnú skúšku (20 bodov),
1 individuálne zadanú semestrálnu prácu (20 bodov).
Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) skúška (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie biologickým a organizačným základom živočíšnej produkcie v chove hospodárskych zvierat a ich uplatnení pri efektívnej výrobe kvalitných produktov z pohľadu racionálnej výživy ľudí.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa poznatky o pôvode druhov hospodárskych zvierat, princípoch selekcie, metód plemenitby a šľachtenia zvierat. Študent si osvojí vedomosti o úžitkových vlastnostiach jednotlivých druhov zvierat a ich hodnotení z pohľadu produkcie kvalitných živočíšnych produktov z pohľadu ich potravinárskeho využitia. Získa poznatky o riadení reprodukcie, techniky a technológii chovu hospodárskych zvierat, využití biotechnologických postupov a zásad udržiavania biodiverzity. v chove hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, koní, hydiny, kožušinových zvierat. Oboznámi sa s významom jednotlivých plemien zvierat pre produkciu požadovanej kvality živočíšnych produktov. Naučí sa hodnotiť vplyv faktorov chovateľského prostredia a welfare v chove hospodárskych zvierat na množstvo a kvalitu produkcie. Získa poznatky o princípoch ekologického a alternatívneho systému živočíšnej produkcie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DEBRECÉNI, O. -- BUČKO, O. -- HALO, M. -- JUHÁS, P. -- LEHOTAYOVÁ, A. -- MARGETÍN, M. -- PETRÁK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- WEIS, J. Integrovaná živočíšna výroba. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 188 s. ISBN 978-80-552-1609-6.
KERESTEŠ, J. -- EBRINGER, L. -- SOJÁK, L. -- GOLIAN, J. -- FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. -- BURDOVÁ, O. -- STARÚCH, L. -- KOPÁČEK, J. -- HERIAN, K. -- KERESTEŠ, J. Biotechnológie, výživa a zdravie. 1. vyd. Považská Bystrica : Eminent, 2009. 528 s. ISBN 978-80-970205-9-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Janíček, PhD. (cvičiaci)
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 23. 10. 2018.

Typ výstupu: