Sylabus předmětu 142E405 - Technológia vzdelávania (FEM - ZS 2019/2020 - DPŠ)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: 142E405
Názov predmetu: Technológia vzdelávania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov - celoživotné vzdelávanie (povinný), 1. semester
Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov - celoživotné vzdelávanie (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o materiálnych didaktických prostriedkoch vyučovania a o správnom didaktickom postupe pri ich využívaní. Pozornosť sa venuje tiež využitiu multimédií a IT vo vzdelávaní.
Stručná osnova predmetu:
Význam, ciele a úlohy materiálnych didaktických prostriedkov, ich rozdelenie, charakteristika jednotlivých skupín. Učebné pomôcky. Všeobecné zásady tvorby učebnej pomôcky. Didaktická technika. Charakteristika, rozdelenie, didaktické zásady využitia. Všeobecná príprava učiteľa na vyučovanie pri použití materiálnych prostriedkov vyučovania. Funkcie technických vyučovacích prostriedkov vo vzdelávaní. Zariadenia pre nepremietaný záznam. Statická projekcia (diaprojekcia, epiprojekcia, spätná projekcia). Dynamická projekcia, televízna technika. Videotechnika. Počítač ako pomocník edukátora. Technické vybavenie, didaktické možnosti využitia, práca s informáciami pomocou počítača. Využitie počítača pri vzdelávaní. Prístupy učiteľov k vyučovaniu, vyučovací software, informačné technológie a vyučovanie. Námety pre vzdelávanie. Multimédiá. Charakteristika, rozdelenie, technické vlastnosti, didaktické vlastnosti, didaktické využitie. Perspektívne didaktické systémy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. -- ČERNÁKOVÁ, E. -- POLÁČEK, M. -- SVITAČOVÁ, E. -- HOSŤOVECKÝ, M. -- JEDLIČKOVÁ, Ľ. -- BIZOVÁ, N. Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. 169 s. ISBN 978-80-552-1431-3.

Odporúčaná:
Driensky, D.: Didaktická technika. Bratislava, 1998.
Kánik, R.: Video v učebni. Bratislava, 1990.
Novák, J.: Využití počítače při vyučováni. Praha, 1998.
Slavík, M.: Počítač jako pomocník učitele. Praha, 1997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 613

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (zodpovedný za predmet)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 2. 11. 2018
Schválil: PhDr. Miroslav Poláček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 02. 11. 2018.

Typ výstupu: