Sylabus predmetu ZP-DPS - Záverečná práca (FEM - LS 2019/2020 - DPŠ)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
ZP-DPS
Názov predmetu:
Záverečná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov - celoživotné vzdelávanie (povinný), 4. semester
Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov - celoživotné vzdelávanie (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná práca
Výsledky vzdelávania:
Študenti preukážu schopnosť vedecky myslieť a skúmať v pedagogicko-psychologickej oblasti so zameraním na pedagogickú prax stredných odborných škôl.

Študenti dokážu samostatne spracúvať poznatky z literatúry, vybrať a triediť literárne pramene, vyvodiť vlastné závery z literatúry, logicky koncipovať záverečnú prácu, navrhnúť metodiku skúmania a využiť ju v terénnom prieskume, analyzovať získané dáta a informácie, aplikovať ich v návrhoch aj konkrétne aplikovateľných v praxi, samostatne vyvodť závery. Študenti budú vedení k samostatnosti a tvorivosti, k porozumeniu terminológie a štylistiky vedeckej práce, ku korektnému formálnemu a grafickému spracovaniu záverečnej práce.
Stručná osnova predmetu:
- vypracovanie plánu výskumného projektu
- vypracovanie teoretickej časti záverečnej práce
- realizácia empirického prieskumu
- vyhodnotenie výsledkov
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gavora. Úvod do pedagogického výskumu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 307

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Eleonóra Černáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Katarína Némethová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PhDr. Miroslav Poláček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marcel Polička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Silvia Virághová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
7. 3. 2019
Schválil:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 07. 03. 2019.

Typ výstupu: