Sylabus predmetu COURSE-12 - Accounting and Finance (FEM - 2019/2020 - MBA)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
COURSE-12
Názov predmetu:
Accounting and Finance
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 0
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A
B
C
DE
FX
16,7 %
41,7 %
30,6 %
5,6 %
5,4 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Renáta Krajčírová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Marián Tóth, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
2. 11. 2018
Schválil:
doc. Ing. Marián Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 02. 11. 2018.

Typ výstupu: