Sylabus predmetu COURSE-1 - Agribusiness (FEM - 2019/2020 - MBA)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
COURSE-1
Názov predmetu:
Agribusiness
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

A
BCD
E
FX
41,9 %48,4 %9,7 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
2. 11. 2018
Schválil: doc. Ing. Artan Qineti, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 02. 11. 2018.

Typ výstupu: