Sylabus predmetu COURSE-11 - Business Informatics for Agribusiness (FEM - 2019/2020 - MBA)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
COURSE-11
Názov predmetu:
Business Informatics for Agribusiness
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
0
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárny projekt, skúška, priebežné hodnotenie
Výsledky vzdelávania:
Kurz Firemná informatika ponúka vyváženú kombináciu obchodných a technických zručností nevyhnutných pre manažérov a vedúcich tímov v modernom svete počítačového podnikania a riadenia. Cieľom kurzu je plne integrovať informatiku a obchodnú administratíva do jedného poľa. Niekto, kto je riadne vyškolený vo firemnej informatike, môže vytvárať most pre prepojenie vedenia s informačnými stránkami spoločnosti. Kurz Firemnej informatiky si kladie za cieľ naučiť študentov analytické zručnosti potrebné na riešenie problémov v podnikovej ekonomike. Kurz kvalifikuje študentov v hlavných oblastiach informačných zdrojov, počítačového spracovania dát, firemného modelovania a sociálnych sietí.
Stručná osnova predmetu:
Kurzy:
1 Informačné zdroje - Kurz je zameraný na zlepšenie informačných zručností, najmä schopností vyhľadávať odborné informácie, posudzovať kvalitu a kvalitu ich zdrojov a korektne ich používať. Osobitne sa zameria na informačné zdroje v ich rozmanitosti. V menšej miere sa venuje aj problematike práv duševného vlastníctva.
2 Počítačové spracovanie informácií - Cieľom kurzu je rozšíriť frekventantom vedomosti a zručnosti s prácou v prostredí MS PowerPoint, MS Excel a MS Project 2010. Dôraz bude kladený hlavne na nástroje a funkcie, ktoré môžu byť využité v ďalších kurzoch.
3 Firemné modelovanie - Naučiť študentov rozumieť významu kvantitatívnych nástrojov v analýze dát z vybraných oblastí podnikového a ekonomického rozhodovania.
4 Sociálne siete - Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť informácie o význame sociálnych sietí v praxi podnikov a poukázať na spôsob, akým podniky všetkých veľkostí komunikujú so svojimi zákazníkmi. Zároveň poukážeme na rozdiely vo využívaní sociálnych sietí na domácom a medzinárodnom trhu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
D.Easley, J.Kleinberg: Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World, 2009.
An Introduction to Stochastic Modeling by Samuel Karlin nad Howard M. Taylor
Curtis D. Frye: Microsoft Excel 2010 Step by Step, 2010.
Data mining by Olivia Parr Rud
Data quality for Analystics Using SAS by Gerhard Svolba
Financial Modeling Using Excel and VBA (Wiley Finance) by Chandan Sengupta
Ch. Prell: Social Network Analysis: History, Theory and Methodology, 2011.
Joyce Cox, Joan Lambert: Microsoft PowerPoint 2010 Step by Step, 2010
J.P.Scott: Social Network Analysis, 2010.
Oliver, G. (2008). Information culture: Exploration of differing values and attitudes to information in organisations. Journal of Documentation, 64(3), 363-385. doi: http://dx.doi.org/10.1108/00220410810867588 Sanjib, K. D., & Lahkar, N. (2010). Performance evaluation and comparison of the five most used search engines in retrieving web resources. Online Information
Principles of Finance with Excel: Includes CD by Simon Benninga

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

AB
C
D
E
FX
57,5 %28,8 %13,7 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Marcela Hallová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Martina Hanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (cvičiaci)
doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
2. 11. 2018
Schválil:
Ing. Martina Hanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 02. 11. 2018.

Typ výstupu: