Sylabus predmetu COURSE-3 - General Economics and Business Law (FEM - 2019/2020 - MBA)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: COURSE-3
Názov predmetu:
General Economics and Business Law
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 0
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

A
B
C
D
E
FX
59,7 %
20,2 %
15,1 %
1,7 %
3,3 %
0 %
Vyučujúci : prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
2. 11. 2018
Schválil:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 02. 11. 2018.

Typ výstupu: