Course syllabus COURSE-6 - Marketing and Trade (FEM - 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: COURSE-6
Názov predmetu: Marketing and Trade
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 0
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 123

A
B
C
D
E
FX
54,5 %25,2 %17,1 %0,8 %
2,4 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Jakub Berčík, PhD. (prednášajúci)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc. (prednášajúci)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Johana Paluchová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
18. 2. 2020
Schválil:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 18. 02. 2020.

Type of output: