Sylabus predmetu PHD_A045_N - Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A045_N
Názov predmetu: Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie princípom a koncepcii agroenvironmentálnych indikátorov a dokáže identifikovať a hodnotiť environmentálny aspekt udržateľnosti poľnohospodárstva.
Stručná osnova predmetu:
Analytický rámec agroenvironmentálnych indikátorov (AEI), model DPSIR (oblasť hybných síl – tlaku a úžitku – stavu/ dopadu – a odozvy), indikátory a parametre. Vývoj agroenvironmentálnych indikátorov a koncepčný rámec IRENA (Indikátory hodnotenia integrácie environmentálnych záujmov do poľnohospodárskej politiky). Súbor konsolidovaných indikátorov. Analýza štyroch kategórií AEI: manažment pestovateľských postupov, poľnohospodárskych produkčných systémov, tlak a ohrozenie životného prostredia, stav prírodných zdrojov. AEI pre hodnotenie pestovateľských a poľnohospodárskych systémov v koncepcii udržateľného poľnohospodárstva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bockstaller, CH – Guichard, L. – Makowski, D. – Aveline, A. – Girardin, P. – Plantureux, S. Agri-environmental indicators to assess cropping and farming systems. A review. Agron. Sustain. Dev. 28, 1, 2008, p. 139–149.
Eurostat. Agri-environmental indicators: recommendations for priority data collection and data combination. 2011, 170 p. Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-79-22062-3
Macák, M. Agroenvironmentálne indikátory hodnotenia udržateľnosti poľnohospodárstva. 1 vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 118 s. ISBN 80-8069-651-9 (brož.).
Wascher, D. M. Agri Environmental Indicators for Sustainable Agriculture in the Europe. Tilburg : European Centra for Nature Conservation, 240p, ISBN 90 767672 02 3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %100,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Milan Macák, Dr. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Macák, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: