Sylabus predmetu PHD_A020_N - Agronómia trávnych porastov (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A020_N
Názov predmetu: Agronómia trávnych porastov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže analyzovať produkčné a ekologické funkcie trávnych porastov.
Stručná osnova predmetu:
Hlavné biologické komponenty vo funkciách a manažmente trávnych ekosystémov. Environmentálne a rastlinné faktory dominujúce na trávnych porastoch. Produkčná schopnosť trávnych porastov. Stabilita. Udržateľnosť. Dynamika banky semien. Fenológia. Minerálna výživa. Parametre kvality a príjem paše. Trávne porasty - interakcia: zviera a manažment. Trávne porasty v systémoch obhospodarovania.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.
VOZÁR, Ľ. -- JANČOVIČ, J. Lúkarstvo a trávne porasty. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 150 s. ISBN 978-80-552-0560-1.
JANČOVIČ, J. Ekológia trávnych porastov: Učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania. Nitra,: 1997. 80 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 80-7137-399-0.

Odporúčaná:
VOZÁR, Ľ. Možnosti využitia prerušovanej výživy dusíkom v mätonohovo-hrebienkovom trávnom poraste. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 84 s. ISBN 978-80-522-0211-2.
JANČOVIČ, J. Vybrané biologické, produkčné a kvalitatívne charakteristiky trávnych porastov zväzu Cynosurion ovplyvnené hnojením. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 93 s. ISBN 80-7137-601-9.
RYCHNOVSKÁ, M. a kol. 1985: Ekologie lučních porostů. Academia, Praha, 272s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: