Sylabus predmetu PHD_A074_N - Alimentológia (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A074_N
Názov predmetu: Alimentológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: výživa - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike potravinových zdrojov a potravín a dokáže aplikovať poznatky do nutričnej a produkčnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
Štúdium nutričných a nenutričných komponentov potravín a ich miesto v biochemickom a fyziologickom reťazci. Vplyv kvality a kvantity na zažívacie pochody v tráviacom trakte. Vyčlenenie miesta a funkcie neživín v prevencii. Zásady hygieny produkcie a konzumácie potravín. Kultúra stravovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, Second Edition, Ten.Volume Set, April 2003, Casebound, c. 6 000pp., ISBN 0-12-227055-X
Potravinový kódex v úplnom znení. Bratislava 2001. ISBN 80-8057-395-6
Výživa a potraviny pre tretie tisícročie. Zborník z vedeckej konferencie 2003

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : MUDr. Peter Chlebo, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Róbert Toman, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: