Sylabus predmetu PHD_A122_N - Aplikácia etológie v chove HZ (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A122_N
Názov predmetu: Aplikácia etológie v chove HZ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie projektu (40 bodov); záverečná skúška (60 bodov)
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Pripraviť študenta na aplikáciu metód a postupov etológie pri tvorbe modelov technológie a manažmentu chovu hospodárskych zvierat a výroby živočíšnych produktov.
Stručná osnova predmetu:
Študent porozumie a získa poznatky:
- metódam v aplikovanej etológii;
- využitiu deskriptívnej etológie pri hodnotení pohody zvierat;
- využitiu deskriptívnej etológie pri hodnotení technologických prvkov a chovateľských postupov v chove zvierat ;
- využitiu experimentálnych metód pri hodnotení neuroreflexie zvierat a funkcií VNČ zvierat
Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky v manažmente chovu hospodárskych zvierat
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DEBRECÉNI, O. -- MASEK, I. Etológia hospodárskych zvierat. Nitra : VES VŠP, 1993. 209 s.
DEBRECÉNI, O. -- TOČKA, I. -- JUHÁS, P. -- HALO, M. -- BROUČEK, J. Etológia hospodárskych zvierat. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. 230 s. ISBN 80-7137-811-9.

Odporúčaná:
Brouček, J. a kol.: Vplyv rôznych faktorov tech.chov.prostredia na welfare zvierat a živ. prostredie. VUŽV Nitra 2007.; Šoch, M.: Vliv prostředí na vybrané ukazatele pohody skotu. JCU Č. Budějovice, 2005
NOVACKÝ,M.-CZAKO.: Základy etológie; LORENZ K.: Základy etológie; J. TINBERGEN: Instinktlehre

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: