Sylabus predmetu PHD_A144_N - Biodiverzita vlastností hospodárskych zvierat (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_A144_N
Názov predmetu:
Biodiverzita vlastností hospodárskych zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná,ústna skúška za 60 bodov.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet pri hodnotení A-E.

Kontrola plnenia úloh bude počas semestra priebežná.
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov o riadení živočíšnych genetických zdrojov, genetickej diverzite a jej vplyve na vlastnosti zvierat a šľachtiteľskú stratégiu.
Stručná osnova predmetu:
Trvalo udržateľný rozvoj živočíšnych genetických zdrojov. Hodnotenie a konzervovanie ohrozených druhov a plemien zvierat. Činitele ovplyvňujúce efektívnu veľkosť populácie. Riadenie genetickej diverzity v populáciách.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KADLEČÍK, O. -- MORAVČÍKOVÁ, N. -- KASARDA, R. Biodiverzita populácií zvierat. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 285 s. ISBN 978-80-552-1763-5.

Odporúčaná:
Frankham,R. et al. Introduction to conservation genetics, 2002.
Kadlečík,O.-Kasarda,R., Všeobecná zootechnika. 2012

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
9. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 03. 2020.

Typ výstupu: