Sylabus predmetu PHD_A131_N - Biomechanika a výkonnosť koní (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A131_N
Názov predmetu: Biomechanika a výkonnosť koní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca (40 bodov). Podmienka na absolvovanie predmetu je písomná skúška (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Metódy testovania jednotlivých plemien koní. Podmienky pre výber koní do plemenitby.
Stručná osnova predmetu:
Študent aplikuje nové genetické aspekty výkonnosti koní do šľachtiteľských programov. Modeluje rôzne formy testácie koní podľa úžitkového zamerania. Tvorí program vhodných metód hodnotenia mechaniky pohybu koní.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
vyjádřování výsledků laboratorních vyšetření. SUS - oddělení veterinární osvěty, č. 585 / 81, 1981
HALO, M. - MARŠÁLEK, M. - JACKOWSKI, M.: Chov koní, SPU Nitra, 2005
HALO, M. - MASSÁNYI, P. - KRŠKOVÁ, L.: Chov koní, SPU Nitra, 2004

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: