Sylabus predmetu PHD_A145_N - Biometrika v rastlinnej produkcii (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A145_N
Názov predmetu: Biometrika v rastlinnej produkcii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 30 bodov, záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať poznatky z biometriky v rastlinnej produkcii, pri plánovaní poľných a laboratórnych pokusov, pri príprave údajov na analýzu. Dokáže aplikovať štatistické programy pre hodnotenie a analýzy experimentálnych dát. Taktiež je schopný interpretovať výsledky štatistickej analýzy.
Stručná osnova predmetu:
Plánovanie pokusov (vymedzenie cieľov a hypotéz, metodika pokusov, pokusné usporiadanie), zber údajov, sumarizácia a analýzy biologických údajov a spracovanie výsledkov analýz. Aplikácia jednorozmerných a viacrozmerných štatistických metód na základe orientácie experimentov doktorandskej práce.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NÔŽKOVÁ, J. -- GAŽO, J. -- MIKO, M. Analýza dát v agrobiológii. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 137 s. ISBN 978-80-552-1544-0.
BALOGH, Z. -- GAŽO, J. -- MIKO, M. Biometrika v agrobiológii: učebné texty v elektronickej forme. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), ISBN 978-80-552-1079-7.
OBTULOVIČ, P. Bioštatistika. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 171 s. ISBN 978-80-552-0397-3.
RAŽNÁ, K. -- BEŽO, M. -- ŽIAROVSKÁ, J. Návody na cvičenia z genomiky a bioinformatiky - biologické databázy a databázové záznamy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 72 s. ISBN 978-80-552-1479-5.
CANDRÁK, J. -- GAŽO, J. Field experimentation and biometrics. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0948-7.

Odporúčaná:
Hendl, J. 2009. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 3., přeprac. Portál : Praha, 696 s. ISBN 978-80-7367-482-3
Chajdiak, J. 2010. Štatistika jednoducho. Vyd. 3. - nezmenené, STATIS : Bratislava, 194 s. ISBN 978-80-85659-60-3
Meloun M. et al.. 2017. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. Praha: Karolinum, 757 s. ISBN 978-80-246-3618-4.
Meyers, L.S. – Gamst, G. – Guarino, A.J. 2009. Data analysis using – SAS Enterprise Guide. Cambridge University Press : New York, 378 p. ISBN-13 978-0-511-60184-2
Mount, D.V. 2001. Bioinfromatics. Sequence and genome analysis. st ed., New York : Cold Spring harbour Laboratory Press. 560 p. ISBN 290-0-879-69608-4
SAS Enterprise Guide tutorial - http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/guide/tut71/en/menu.htm
STATISTICA - http://www.statsoft.com/Textbook

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (prednášajúci)
Ing. Ján Gažo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: