Sylabus předmětu PHD_A004_N - Cytológia a embryológia rastlín (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_A004_N
Názov predmetu:
Cytológia a embryológia rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cytologická analýza vývoja samčích a samičích pohlavných buniek, proces dvojitého oplodnenia u krytosemenných rastlín
Stručná osnova predmetu:
Mechanizmy vývinu pohlavných buniek, rozdiely vo vývine zárodkov rozličných buniek, procesy embryogenézy, možnosti ovplyvňovania vývinu zárodkov a možnosti ich pestovania v umelom prostredí. Cytologické aspekty vo vývine pohlavných buniek. Charakteristika pohlavného a nepohlavného rozmnožovania rastlín. Mechanizmy rozširovania semien a plodov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Erdelská, O.: Embryológia krytosemenných rastlín. Veda Bratislava, 1981.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (prednášajúci)
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
20. 9. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: