Sylabus predmetu PHD_A160 - Dizertačná práca (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_A160
Názov predmetu:
Dizertačná práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
50
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 233

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Branislav Bobček, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Erika Horniaková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Otto Ložek, CSc. (skúšajúci)
MUDr. Daniel Magula, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Mojto, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Slamka, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Weis, CSc. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
10. 5. 2019
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: