Sylabus predmetu PHD_A157 - Dizertačný projekt 1 (Metodika dizertačnej práce) (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_A157
Názov predmetu:
Dizertačný projekt 1 (Metodika dizertačnej práce)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
20
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 241

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Hudec, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Otto Ložek, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (skúšajúci)
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Slamka, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Weis, CSc. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
10. 5. 2019
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: