Sylabus predmetu PHD_A158 - Dizertačný projekt 2 (Písomná práca k DS) (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
PHD_A158
Názov predmetu:
Dizertačný projekt 2 (Písomná práca k DS)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
20
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 238

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. (skúšajúci)
prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jaroslav Heger, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Erika Horniaková, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Hudec, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Jančovič, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Otto Ložek, CSc. (skúšajúci)
MUDr. Daniel Magula, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Novák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Róbert Toman, Dr. (skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
10. 5. 2019
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: