Sylabus predmetu PHD_A159 - Dizertačný projekt 3 (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_A159
Názov predmetu: Dizertačný projekt 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 435

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Branislav Bobček, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jaroslav Heger, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Erika Horniaková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Otto Ložek, CSc. (skúšajúci)
MUDr. Daniel Magula, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Mojto, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD. (skúšajúci)
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Slamka, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Weis, CSc. (skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: