Sylabus předmětu PHD_A010_N - Ekofyziológia produkčného procesu (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A010_N
Názov predmetu: Ekofyziológia produkčného procesu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 30 bodov, záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie kvantifikvať priebeh rastovo-produkčného procesu pri tvorbe úrody plodín, jeho zákonitosti a požiadavky na regulujúce faktory prostredia. Vie určiť príčiny poklesu fyziologických procesov spätých s tvorbou biomasy rastlín v poľných podmienkach ako dôsledok vplyvu nepriaznivých faktorov prostredia a optimalizovať ich ďalší priebeh pre dosiahnutie plánovanej produkcie. Ovláda problematiku zdroja a akceptora asimilátov a ich spätnoväzbovú reguláciu fytohormonálnym systémom. Vie aplikovať metódy merania fotosyntézy, rastovej analýzy, analýzy mikroklímy porastov a základné ekofyziologické metódy merania procesov rastu, fotosyntézy a produkcie biomasy. Zo zadaných údajov fotosyntetickej a rastovo-produkčnej analýzy vie kalkulovať efektívnosť využitia žiarenia (RUE), dusíka (NUE) a vody (WUE) pre tvorbu úrody poľnohospodárskych plodín.
Stručná osnova predmetu:
Predmet vymedzuje principiálne faktory a podmienenosť produkčného procesu plodín v regulovaných a poľných podmienkach. Poskytuje poznatky o regulácii štruktúry porastu v priestore a čase, efektívnosti využitia vody, slnečnej radiácie, minerálych živín, rastových a vývinových procesoch, kompetičných vzťahov v poraste z hľadiska spätnoväzbového vzťahu zdroj - akceptor asimilátov pri tvorbe hospodárskej úrody. Tvorí teoretický základ pre rastlinnú produkciu poznatkami o funkčných vlastnostiach a fyziologických zákonitostiach formovania produkcie a analýzou mikroklímy porastu poskytuje informácie pre systémovú analýzu a modelovanie produkčného procesu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOSTREJ, A. Ekofyziológia produkčného procesu poľných plodín. Nitra: SPU, 1998.

Odporúčaná:
Evans L.T.: Crop evolution, adaptation and yield. Cambridge University Press, 1993, 263 p.
Hay R., Porter J.: The physiology of crop yield. Blackwell Publishing, 2006, 314 p., ISBN-13: 978-14051-0859-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: