Sylabus predmetu PHD_A013_N - Ekológia trávnych porastov (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A013_N
Názov predmetu: Ekológia trávnych porastov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia seminárnej práce za 40 bodov a záverečná písomná (ústna) skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent premetu dokáže aplikovať poznatky z ekológie ekosystémov s akcentom na štruktúru a funkcie trávnych ekosystémov.
Stručná osnova predmetu:
Trávne spoločenstvá na Slovensku. Štruktúra a funkcie trávnych ekosystémov. Primárna produkcie a väzba slnečnej energie v kontexte s antopogénnymi zásahmi. Úloha živočíchov v štruktúre a funkcii trávnych ekosystémov. Deštrukčné procesy v trávnych ekosystémoch. Kolobehy minerálnych prvkov a energie trávnych ekosystémov. Funkcie lúk a pasienkov v kultúrnej krajine. Metódy štúdia trávnych ekosystémov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANČOVIČ, J. Ekológia trávnych porastov: Učebné texty pre dištančné štúdium a ostatné formy vzdelávania. Nitra,: 1997. 80 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 80-7137-399-0.

Odporúčaná:
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.
VOZÁR, Ľ. -- JANČOVIČ, J. Lúkarstvo a trávne porasty. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 150 s. ISBN 978-80-552-0560-1.
BEGON,M. - HARPER,J.L. - TOWNSEND,C.R.: Ekologie (jedinci, populace spoločenstva). Vyd. Univerzita Palackého, Olomouc, 1997, 949s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Novák, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Novák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: