Sylabus předmětu PHD_A017_N - Fyziologická ekológia rastlín (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_A017_N
Názov predmetu: Fyziologická ekológia rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 30 bodov, záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent vie charakterizovať poľnohospodársky a lesný ekosystém so svojimi zákonitosťami vývoja a princípy biodiverzity,ekostability a produktiviy individuálnych druhov v nich. Ovláda koncepciu tvorby úrody a mechanizmy, ktoré vedú k zmene rastu a alokácie biomasy v nepriaznivých podmienkach prostredia.
Stručná osnova predmetu:
Predmet charakterizuje fyziologické adaptácie na rôzne environmentálne a stanovištné podmienky v prirodzených, poľnohospodárskych a lesných ekosystémoch a ich dôsledky, ako aj adaptácie individuálnych druhov, morfologické a fyziologické mechanizmy, ktoré ovyplvňujú ich biodiverzitu, ekostabilitu, kompetície, citlivosť na zásady a produktivitu.
Cieľom je porozumieť mechanizmom, ktoré vedú k úprave rastu, alebo alokácii biomasy počas expozície rastlín v nepriaznivých podmienkach a ekologickým dôsledkom modifikácií rastu a alokácie na integrovanú úroveň celistvých rastlín z hľadiska kvantitatívneho a kvalitatívneho zlepšenia produktivy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Internet
LACHER, W.: Fyziologicka ekologie rostlin. SZN, Praha, 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom aj letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

AB
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: