Sylabus předmětu PHD_A019_N - Fyziologické princípy príjmu živín rastlinami (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A019_N
Názov predmetu: Fyziologické princípy príjmu živín rastlinami
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po ukončení tohto predmetu študent pozná a rozumie fyziologickým a agrochemickým princípom príjmu, transportu a využitia živín v systéme pôda-rastlina, ako základného predpokladu rastu, vývoja a tvorby úrody.
Stručná osnova predmetu:
Pôdny faktory a ich vplyv na príjem živín. Hmotový tok, difúzia, štruktúra koreňa a absorpcia živín koreňovým systémom. Transport iónov (živín) cez membrány. Transportné proteíny. Homeostáza a iónová rovnováha v rastline. Distribúcia iónov a pH regulácia. Iónové zloženie rastlinných buniek a pletív. Iónová signalizácia a regulácia iónovej rovnováhy. Diaľkový transport minerálnych živín. Transport xylémom. Transport floémom. Základné a optimálne hladiny živín v rastline. Fyziologické a biochemické funkcie základných prvkov (živín) v rastline.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOLEK,J. - KOZINKA,V.: Fyziológia koreňového systému rastlín. Veda, Bratislava 1988
Michalík,I.: Molekulárne a energetické aspekty príjmu živín v rastlinách. SPU Nitra, 2001
ORCUTT,D.M. - NILSEN,E.T.: The physiology of plants under stress. John Wiley and sons, inc., 2000, 683 p., ISBN: 0-471-17008-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Pavol Slamka, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 11. 06. 2019.

Typ výstupu: