Sylabus predmetu PHD_A098_N - Genetické mapovanie rastlín (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A098_N
Názov predmetu: Genetické mapovanie rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 30 bodov, záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať poznatky z oblasti mapovania genómu rastlín a samostatne pracovať a rozvíjať techniky a metódy genetického mapovania.
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra a variabilita genómu. Markéry v genetickom mapovaní. Transponovateľné prvky a opakujúce sa sekvencie DNA a ich význam pri mapovaní genómu. Metódy a techniky genetického mapovania. In silico analýza genómu. Aplikácia nástrojov bioinformatiky pre analýze zložiek genómu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bauerová, M. et al.: Metódy analýzy génov a genómov. Nitra : UKF, 2008. 197 s. ISBN978-80-8094-408-7
Biotechnology in Agriculture and Forestry. NAGATA, T., LÖRZ, H, WIDHOLM, J. M. (Eds.). Molecular Marker Systems in Plant Breeding and Crop Improvement. Vol 55. LÖRZ, H., WENZEL, G. (Eds.). Germany : Springer, 2004, 476 p. ISBN 3-540-20689-2, ISSN 0934-943-X
Brown, T.A. Genomes 3. New York : Garland Science Publishing, 2007. 713 p. ISBN 0-8153-4138-5
Cvrčková, F. Úvod do praktické bioinformatiky. Praha : Academia, 2006. 148s. ISBN 80-200-1360-1
Lesk, A.M. Introduction to Genomics. New York : Oxford University Press Inc., 2007. 419 p. ISBN 978-0-19-929695-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: