Sylabus předmětu PHD_A053_N - Geneticky modifikované rastliny v agroekosystéme (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
PHD_A053_N
Názov predmetu:
Geneticky modifikované rastliny v agroekosystéme
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 30 bodov, záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie a dokáže aplikovať poznatky z oblasti genetických modifikácií rastlín zahŕňajúcich funkcie génov rastlín a biotechnológie pri zlepšovaní úžitkových vlastností pestovaných rastlín.
Stručná osnova predmetu:
Tvorba GM odrôd. Pestovateľské smery GM rastlín. Prospech GMO pre spotrebiteľa. Testovannie a regulácia GM produktov. Dopad GMO na životné prostredie. Značenia a identifikácia GM produktov. Etické pohľady na GMO. Spoločná existencia pestovania geneticky modifikovaných rastlín s konvenčným a organickým poľnohospodárstvom.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HUTTA, V. - FERENČÍK, I.: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov s komentárom. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Veda. 2006. 159 s. ISBN 80-224-0914-6
LIANG, G.H. - SKINNER, D.Z.: Genetically modified crops. Their development, uses and risks. New York : Food product press. 2004. 394 p. ISBN 1-56022-281-6
VALKOVÁ, D. - TURŇA. J.: Metodická príručka pre postup hodnotenia rizika z použitia génových technik a geneticky modifikovaných organizmov. Bratislava : Veda. 2007. 116 s. ISBN 978-80-224-0962-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
CDEFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci :
prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (prednášajúci)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: