Sylabus předmětu PHD_A307_N - Intenzifikácia produkcie v chove oviec (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A307_N
Názov predmetu: Intenzifikácia produkcie v chove oviec
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie možnostiam intenzifikácie chovu oviec zameraného na produkciu kvalitného mlieka a mäsa z hľadiska dietetického a nutričného, a to s využitím progresívnych genetických a chovateľských metód. Pochopí podstatu problémov a ich riešenie pri odchove jahniat vysokoprodukčných mliekových a mäsových plemien a pri optimalizácii reprodukčného cyklu bahníc vrátane využitia biotechnologických metód. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky nielen v aplikovanom výskume, ale aj v chovateľskej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Zvyšovanie produkcie mlieka a mäsa racionalizáciou odchovu jahniat, využitie ultrasonografie v chove oviec, aplikácia systémov chovu dojných a nedojných oviec zaručujúcich produkciu vysoko kvalitného ovčieho mlieka a ľahkých a ťažkých jatočných jahniat, moderné metódy posudzovania kvality ovčieho mlieka a ovčích syrov a kvality jahňacieho mäsa, intenzifikácia reprodukčného cyklu oviec s využitím progresívnych chovateľských a biotechnologických metód, metódy genetického hodnotenia oviec a využitie plemenných hodnôt v selekcii vysokoprodukčných dojných a nedojných oviec.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARGETÍN, M. Šľachtenie dojných oviec: Breeding of dairy sheep. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 135 s.
MARGETÍN, M. Chov vysokoprodukčných dojných oviec: projekt 160NR0800238 " Efektívne šľachtiteľské a chovateľské postupy v chove oviec". Nitra : Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, 2008.

Odporúčaná:
Fahmy, M.H. et al. 1996. Prolific sheep. Wallingford, Oxon, UK : CAB International, 542 s. ISBN 0-85198-983-7.
Horák, F. a i. 2004. Ovce a jejich chov. Praha : Brázda, 303 s. ISBN 80-209-0328-3.
Horák, F. a i. 2012. Chováme ovce. Praha : Brázda. 383 s. ISBN 978-80-209-0390-7.
Keresteš, J. a i. 2008. Ovčiarstvo na Slovensku – história a technológie. Považská Bystrica : Eminent, 592 s. ISBN 80-969840-5-3.
Mills, O. 1989. Practical sheep dairying. Wellingborough, Northamptonshire, England : Thorsons Publishers Limited. 315 s. ISBN 0-7225-1880-3.
Piper, L. - Ruvinsky, A. 1997. The genetics of sheep. Wallingford, Oxon, UK : CAB International, 611 s. ISBN 0-85199-200-5.
Scott, P.R. 2007. Sheep medicine. London, UK : Manson Publishing Ltd., 336 s. ISBN 1-84076-049-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: