Sylabus predmetu PHD_A064_N - Menej známe poľné plodiny v rastlinnej výrobe (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A064_N
Názov predmetu: Menej známe poľné plodiny v rastlinnej výrobe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve semestrálne práce po 20 bodoch a záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent dokáže aplikovať poznatky o najnovších zásadách pestovateľskej technológie a využitia menej známych poľných plodín, vhodných na pestovanie i v podmienkach Slovenskej republiky. Poznatky o postavení týchto plodín v agroekosystéme a o význame a možnostiach ich zaradenia v štruktúre rastlinnej výroby. Oboznámi sa s najnovšími výsledkami vedy a výskumu v oblasti menej známych plodín dosiahnutými doma i v zahraničí.
Stručná osnova predmetu:
Perspektívy a trendy rozvoja menej známych poľných plodín vo svete a SR - zákonitosti teórie tvorby úrody so zreteľom na biologickú racionalizáciu intenzifikačných faktorov - perspektívne pestovateľské technológie zabezpečujúce trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
FÁBRY a kol.: Jarní olejniny. MZV ČR, 1990, ISBN 80-7084-026-9
KARABÍNOVÁ,M. - MOLNÁROVÁ,J. - ŽEMBERY,J.: Obilniny III. 2001,
vedecké časopisy: Rostlinná výroba, Poľnohospodárstvo, Acta fytotechnica, Obilninárske listy

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 25. 09. 2019.

Typ výstupu: