Sylabus předmětu PHD_A025_N - Metódy v ekofyziológii rastlín (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A025_N
Názov predmetu: Metódy v ekofyziológii rastlín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 30 bodov, záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent chápe ekologické princípy fungovania fyziologických procesov v rastlinách . Dokáže aplikovať základné ekofyziologické metódy merania rastu, vodného stavu, primárnych procesov tvorby a produkcie biomasy v produkčnej a stresovej fyziológii rastlín.
Stručná osnova predmetu:
Predmet ponúka porovnanie štandardných deštrukčných a nedeštrukčných metód, analýz a hodnotení aktivity fyziologických procesov v definovanom a premenlivom prostredí. Zameriava sa na hodnotenie parametrov vodného režimu, fotosyntézy, energetických disipačných mechanizmov, asimilačných pigmentov, metabolických zmien, rastu a produkcie, využívajúc gazometrické, psychometrické, biofyzikálne, biochemické a rádioizotopové metódy, ako aj metódy rastovej analýzy a mikroklímy porastu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Internet
LARCHER,W.: Fyziologická ekologie rostlin. SZN, Praha, 1995
PSOTA,V.-ŠEBÁNEK,J.: Za tajemstvím růstu rostlin- návody k experimentům. Scientia, Praha, 1999
SCHULTZ,E.D.-CALDWELL,M.M, :Ecophysiology of photosynthesis, Springer, 1995
WALKER,D.: Use of the O2 electrode, University of Shfield, 1987

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom aj letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: