Sylabus predmetu PHD_A124_N - Modelovanie produkčných systémov v chove HZ (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A124_N
Názov predmetu: Modelovanie produkčných systémov v chove HZ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie projektu za 40 bodov; záverečná skúška za 60 bodov
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študenta modelovo riešiť technologický systém výroby živočíšnych produktov s požadovanými kvalitatívnymi a ekonomickými parametrami v rôznych podmienkach udržateľného hospodárenia.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa vedomosti a porozumie:
- alternatívne podnikateľské modely vo výrobe živočíšnych produktov a ich výrobno- ekonomické vlastnosti
- využitie alternatívnych chovateľských postupov pri výrobe živočíšnych produktov v udržateľnom systéme hospodárenia
- využitie alternatívnych technologických systémov v ekonomicko-produkčnom modely výroby kvalitných živočíšnych produktov
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BRESTENSKÝ a kol.: Sprievodca chovateľa hospodárskych zvierat, VÚŽV , 2002
DEBRECÉNI a kol.: Príručka pre chovateľa hovädzieho dobytka, SPU 1999
Polák, M. Manažérske stratégie poľnohosp.podnikov, EU Bratislava 2003; Brestenský, V. - Mihina, Š.: Organizácia a tech. mliek.HD, VuŽV 2006; Golze, M.: Extensive Rinderzuchtung, Leipzig, 1997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
40,0 %40,0 %20,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: